Results 1 - 21 of 21

E5AC/E5EC/E5CC

E5AC-CC4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5AC-CC4A5M-004

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5AC-CC4A5M-005

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5AC-CC4A5M-013

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5AC-CC4A5M-014

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5CC-CX3A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra ...

E5CC-QQ3A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra SSR x2

E5CC-QX3A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra SSR ...

E5CC-RX3A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le

E5CC-RX3A5M-001

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le, ...

E5CC-RX3A5M-003

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le, ...

E5CC-RX3A5M-005

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le, ...

E5CC-RX3A5M-006

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le, ...

E5CC-RX3A5M-007

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra rơ-le, ...

E5EC-CC4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5EC-CX4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra 4-20mA / ...

E5EC-QQ4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5EC-QR4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5EC-QX4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5EC-RR4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra rơ-le x2

E5EC-RX4A5M-000

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra rơ-le

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408